RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD VELENJE


Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je takratna občina Velenje ustanovila leta 1992 (vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju) .
DO Rdeča dvorana se je skladno z zakonodajo preoblikoval v javni zavod na področju športa, z osnovnim namenom upravljanja s športnimi objekti.

Dne 13.11.2007 je  Svet mestne občine Velenje sprejel nov Odlok o ustanovitvi
"RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD" s katerim je ustanovil  zavod za opravljanje športne dejavnosti kot javne službe.
Rdeča dvorana ŠRZ izvaja svojo dejavnost praviloma za ustanovitelja, dober del dejavnosti pa je namenjen tudi tretjim osebam.

Rdeča dvorana ŠRZ zastopa in vodi direktor  Marjan KLEPEC.
Svet zavoda javnega zavoda sestavlja pet članov in sicer: trije  predstavniki ustanovitelja, predstavnik izvajalca letnega programa športa in predstavnik delavcev zavoda.
V mandatu 2011 – 2015  svet zavoda sestavljajo:


DEJAVNOST ZAVODA


Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer:


V okviru izvajanja javne službe lahko zavod tudi:


ORGANIZACIJA ZAVODA


Organizacijska struktura Rdeča dvorana ŠRZ je prilagojena izvajanju opredeljenih dejavnosti zavoda  z upoštevanje specifičnosti posameznih dejavnosti oz. objektov.

Organizacijsko strukturo Rdeča dvoramna ŠRZ predstavljajo naslednje organizacijske enote:

 

SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE :


OSEBNA IZKAZNICA


Naziv Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
Naslov: Šaleška cesta 3, 3320 Velenje
Telefon: 03 898 74 00
Fax: 03 898 74 07
e-pošta: info@srz-rdeca-dvorana.si
Število zaposlenih: 12
Transakcijski račun: 01333-6030721989 pri UJP Žalec
ID za DDV: SI69628955
Pravni status: javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Velenje
Sedež: Rdeča dvorana, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje